ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์/โทรสาร (แฟกซ์).  043-009722 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook


1
การประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสำรวจ EIT 2565 และขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2565 ของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยท่านสามารถเข้าระบบเพื่อตอบแบบประเมินได้ 2 ช่องทาง

1. ผ่านช่องทางลิงค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/kq8y94

2. สแกนด์ QR Code (คิวอาร์โค้ด) โดยใช้โทรศัพท์มือถือ

                

***สำหรับนิติบุคคล บริษัทเอกชน หน่วยงานรัฐ ผู้รับจ้าง หรือประชาชนทั่วไปผู้ขอรับบริการ เช่น ผู้รับเบี้ยยังชีพ, ผู้ชำระภาษี และรับบริการด้านต่างๆ***

 

04 มีนาคม 2565

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนระดับประฐมวัยเข้าเรัยน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th
21 กุมภาพันธ์ 2565

สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศการจัดซื้อที่ดิน โครงการจัดหาที่ดินเอกชนเพื่อนำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th
29 ธันวาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th
30 พฤศจิกายน 2564

การขอรับเงินช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th
18 ตุลาคม 2564

ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th
06 ตุลาคม 2564

ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศและประชาสัมพันธ์การรับสมัครสามชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th
06 ตุลาคม 2564

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรับลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th
21 กรกฎาคม 2564

การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองสวฃ่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) ในระลอกเมษายน 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th
19 เมษายน 2564

ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเทียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th
01 ตุลาคม 2563

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโลนา(โควิท 19) ไปยื่นแบบฟอร์มขอรับการช่วยเหลือ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th
18 พฤษภาคม 2563

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเบิกถอนเงินผู้สูงอายุ - ผู้พิการ ประจำเดือน เมษายน 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th
08 เมษายน 2563

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (12 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/03/2564
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
5
เดือนนี้
99
เดือนที่แล้ว
166
ปีนี้
453
ปีที่แล้ว
532
ทั้งหมด
985
ไอพี ของคุณ
34.204.174.110
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 6 5 99 166 453 532 985 34.204.174.110