ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์/โทรสาร (แฟกซ์).  043-009722 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook


สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของท้องถิ่น
ข้อมูลทั่วไป
            ทำเลที่ตั้งตำบล ตำบลบ้านใหม่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของที่ว่าการอำเภอสีชมพูห่างจากที่ว่าการอำเภอสีชมพู  ประมาณ  15  กิโลเมตร  มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง 4 ส่วน คือ ตำบลหนองแดง ตำบลซำยาง ตำบลดงลาน ตำบลภูห่าน ตำบลศรีสุข และตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ ดังนี้
            ทิศเหนือ            จรด       ตำบลดงลาน
            ทิศใต้                จรด       ตำบลหนองแดง  และตำบลศรีสุข
            ทิศตะวันออก      จรด       ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ
            ทิศตะวันตก        จรด       ตำบลซำยาง และตำบลภูห่าน
           
            พื้นที่ ตำบลบ้านใหม่ มีพื้นที่ตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยประมาณ 20,000  ไร่ หรือ 32  ตารางกิโลเมตร  เป็นตำบลค่อนข้างเล็ก   แยกเป็นรายหมู่บ้านดังนี้
 
     หมู่ที่
บ้าน
เนื้อที่
1
บ้านใหม่สามัคคี
2,540
2
บ้านโสกส้มกบ
3,000
3
บ้านสวนสวรรค์
2,585
4
บ้านโสกจานนาดี
3,800
5
บ้านศรีอุบล
2,938
6
บ้านคลองเจริญ
713
7
บ้านคลองสมบูรณ์
1,083
8
บ้านเจริญสุข
1,225
9
บ้านเบญจวัลย์
1,325
10
บ้านเทพรักษา
791
 
            ลักษณะภูมิประเทศ
            สภาพพื้นที่โดยทั่วไปมีลักษณะ เป็นที่ราบสูง  บางส่วนเป็นลอนลูกคลื่นใกล้บริเวณเชิงเขา
บางส่วนเป็นภูเขามีความสูงประมาณ  500 – 700   เมตร   จากระดับน้ำทะเล  และมีลำห้วยสายสำคัญ
ลำห้วยโกทา  ลำห้วยแห้ง  ลำห้วยซำปาดุก
 
            เขตการปกครองและขอบเขตหมู่บ้าน 
            องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่  แบ่งออกเป็น  10  หมู่บ้าน  มีรายละเอียดดังนี้
            หมู่ที่ 1  บ้านใหม่สามัคคี              ผู้ปกครอง          นายสมมิตร  บุตรดางาม               ผู้ใหญ่บ้าน
            หมู่ที่ 2   บ้านโสกส้มกบ               ผู้ปกครอง          นายวิมล  สุภาพล                        ผู้ใหญ่บ้าน
            หมู่ที่ 3   บ้านสวนสวรรค์             ผู้ปกครอง          นายจวย   อินโสม                        ผู้ใหญ่บ้าน
            หมู่ที่ 4   บ้านโสกจานนาดี            ผู้ปกครอง          นายแสง  ศรีชัยปัญหา                  กำนัน
            หมู่ที่ 5   บ้านศรีอุบล                   ผู้ปกครอง          นายสมพร   พันธุมาศ                  ผู้ใหญ่บ้าน
            หมู่ที่ 6   บ้านคลองเจริญ              ผู้ปกครอง          นายวุฒิศักดิ์  ทองจีน                   ผู้ใหญ่บ้าน
            หมู่ที่ 7   บ้านคลองสมบูรณ์          ผู้ปกครอง          นายบรรยงค์   คำยงค์                   ผู้ใหญ่บ้าน
            หมู่ที่ 8   บ้านเจริญสุข                  ผู้ปกครอง          นายสนั่น  ภูมิพิพัฒน์                   ผู้ใหญ่บ้าน
            หมู่ที่ 9   บ้านเบญจวัลย์                ผู้ปกครอง          นายประมวล   สาระจิตร              ผู้ใหญ่บ้าน
            หมู่ที่10  บ้านเทพรักษา                ผู้ปกครอง          นายยุทธกิจ  พันธุมาศ                  ผู้ใหญ่บ้าน
 
จำนวนประชากร/จำนวนครัวเรือน
            -  มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,251    ครัวเรือน
            -  มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น  5,728  คน   แยกเป็น 
                   ชาย               2,877    คน 
                   หญิง              2,851    คน       
ตารางแสดงจำนวนครัวเรือนและประชากร
              บ้าน
   หมู่ที่
   ครัวเรือน
             จำนวนประชากร
   ในเขต อบต.
ทั้งหมด/บางส่วน
    ชาย
   หญิง
    รวม
บ้านใหม่สามัคคี
     1
      178
532
518
1,050
 
บ้านโสกส้มกบ
     2
      116
259
283
542
 
บ้านสวนสวรรค์
     3
      109
282
275
557
 
บ้านโสกจานนาดี
     4
      132
271
265
536
 
บ้านศรีอุบล
     5
      125
253
238
491
 
บ้านคลองเจริญ
     6
       74
164
160
324
 
บ้านคลองสมบูรณ์
     7
      129
290
304
594
 
บ้านเจริญสุข
     8
      115
291
297
588
 
บ้านเบญจวัลย์
     9
      134
346
302
648
 
บ้านเทพรักษา
   10
        93
189
209
398
 
             รวม
 
     1,251
2,877
2,851
5,728
 
 
 
            สภาพทางเศรษฐกิจ
            -     อาชีพส่วนใหญ่ คือ อาชีพทางการเกษตร รับจ้างทั่วไป รับราชการ  พนักงานบริษัทและ อื่นๆ
 
            -   หน่วยธุรกิจในเขตตำบลบ้านใหม่ ไม่มี
 
            สภาพทางสังคม
             การศึกษา
            ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่   มีโรงเรียนในพื้นที่ระดับประถมศึกษาจำนวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์   โรงเรียนบ้านโสกจานนาดี   โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี (โรงเรียนขยายโอกาส)  การจัดการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ได้ดำเนินการตามโครงการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ ซึ่งปฏิบัติตามนโยบายการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 78 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พุทธศักราช 2542 มาตรา 30   กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายถ่ายโอนการจัดการศึกษาอนุบาล  3 ขวบ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในปีการศึกษา 2544  คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านใหม่
             การสาธารณสุข
            ตำบลบ้านใหม่ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล    1   แห่ง   ตั้งอยู่ที่บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 1
             สถาบันทางศาสนา มีวัด/สำนักสงฆ์ ในพื้นที่ 9  แห่ง  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
ร้อยละ  99.99
ประเภท
จำนวน
ชื่อ
สถานที่ตั้ง
1.วัด
 
 
 
 
 
    9  แห่ง
 
 
 
 
 
 
1.  วัดประชาสามัคคคี     
2.  วัดประชานิมิตร
3.  วัดคงคานิมิตร
4.  วัดศรีโนนงาม
5.  วัดป่าศรีดงลาน          
6.  วัดใหม่เจริญธรรม      
7.  วัดใหม่ศรีสมบูรณ์
8.  วัดแสนคำวราราม
9. วัดประชานิมิตรพิการาม          
   บ้านใหม่สามัคคี   หมู่ที่ 1
   บ้านโสกส้มกบ    หมู่ที่ 2
   บ้านสวนสวรรค์    หมู่ที่ 3
   บ้านโสกจานนาดี  หมู่ที่ 4
    บ้านศรีอุบล      หมู่ที่ 5
    บ้านคลองเจริญ  หมู่ที่ 6
    บ้านคลองสมบูรณ์  หมู่ที่ 7
    บ้านเจริญสุข   หมู่ที่ 8
     บ้านเบญจวัลย์  หมู่ที่ 9
 
            การเมืองการปกครอง
            -   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   1   แห่ง     นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  1   คน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  2   คน   จำนวนสมาชิกสภา   20  คน
            -   กำนันตำบล  1  คน    ผู้ใหญ่บ้าน   9   คน
 
            สิ่งสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
            เส้นทางการคมนาคม
            -  การคมนาคมของตำบลบ้านใหม่มีถนนสายหลักคือ เส้นทางบ้านใหม่สามัคคี – บ้านสันติสุข ตำบลหนองแดง ใช้ในการเดินทางไปอำเภอชุมแพ และจังหวัดขอนแก่น เส้นทางที่ 2  ถนนสายบ้านโสกส้มกบ – บ้านโสกหาด ตำบลวังเพิ่ม ใช้ในการเดินทางไปอำเภอสีชมพู และเดินทางไปจังหวัดหนองบัวลำภู   
            ระบบประปา
                 ประชาชนในเขตตำบลบ้านใหม่ ส่วนใหญ่ได้รับบริการด้านการประปาจากการใช้ประปาหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้านและประปาหอถังสูง  จำนวน 10 หมู่บ้าน
            การโทรคมนาคม
                 ตู้โทรศัพท์  จำนวน     -    ตู้
            การไฟฟ้า
                 เขตตำบลบ้านใหม่ เป็นชุมชนชนบท ระบบการไฟฟ้าขยายทั่วถึงทั้งตำบลประชากรมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือนทำให้ประชาชนมีสิ่งอำนวยความสะดวก คือมีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เกือบครบทุกครอบครัว
                       
            แหล่งน้ำธรรมชาติและที่สร้างขึ้น
            -  ลำน้ำ , ลำห้วย 5 สาย คือ ห้วยทรายขาว,ห้วยข่า,ห้วยซำปลาดุก,ห้วยล้อมไผ่,ห้วยโกทา
            -  บึง , หนอง 4 แห่ง คือ หนองหลวง, หนองแสนคำ,หนองหินแตก1,หนองหินแตก2
            -  สระน้ำ 2 แห่ง  คือ  สระบักอิน , สระหนองบัว 
            -  อ่างเก็บน้ำ 1 แห่ง  คือ  อ่างเก็บน้ำภูผามูก
            -  ฝาย 2 แห่ง  คือ  ฝายน้ำล้นห้วยทรายขาว,ฝายน้ำล้นห้วยโกทา,
 
            ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
            ป่าไม้
            -  มีสวน  ป่าไม้ในเขตโครงการป่าไม้ดงลานและป่าสงวนแห่งชาติดงลาน
            น้ำ
            -  มีลำห้วยโกทาเป็นลำน้ำสายหลักมีน้ำตลอดปี   ลำห้วยตามธรรมชาติในฤดูแล้งจะขาดน้ำ    เขื่อนห้วยลำไผ่เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ บางส่วนอยู่ใน หมู่ที่ 2 และ 9
            ดิน
            -  ดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนดินเหนียว
 
องค์กร
     องค์กรรูปแบบการปกครองที่ตั้งอยู่ในเขตตำบล  มีองค์กรทั้ง 3  รูปแบบ
            1.ราชการส่วนกลางได้แก่  โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ   โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์และโรงเรียนบ้านโสกจานนาดี
            2.ราชการส่วนภูมิภาค ได้แก่  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล
            3.ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบล
            4.ราชการส่วนท้องถิ่น ได้แก่  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
            5.ส่วนราชการอื่น ๆ
            -  โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโสกส้มกบ ตำบลบ้านใหม่
            -  โครงการพัฒนาป่าไม้ดงลาน
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/03/2564
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
5
เดือนนี้
99
เดือนที่แล้ว
166
ปีนี้
453
ปีที่แล้ว
532
ทั้งหมด
985
ไอพี ของคุณ
34.204.174.110
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 5 5 99 166 453 532 985 34.204.174.110