ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์/โทรสาร (แฟกซ์).  043-009722 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook


1
ร่วมพิธีฌาปนกิจ คุณพ่อ สวาท แดงน้อย,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th
วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566
ท่านอาจารย์แม่ พรทิพย์พา ศรีสุรพล มารดาท่าน ส.ส. ภาควัต ศรีสุรพล ส.ส. ขอนแก่นเขต3
ท่านชาญชัย มะนาวนอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่พร้อมด้วยคณะ
ท่านสมพร พันธุมาศ กำนันตำบลบ้านใหม่พร้อมผู้นำในตำบลบ้านใหม่ทั้ง 10 หมู่บ้าน และประชาชนตำบลบ้านใหม่ ร่วมพิธีฌาปนกิจ คุณพ่อ สวาท แดงน้อย ณ วัดประชาสามัคคี หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
21 พฤษภาคม 2566

ประชุม เพื่อพิจารณากลั่นกรอง ส่งเสริม สนับสนุน ให้กลุ่มอาชีพ กู้ยืมเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th
ท่านนายกชาญชัย มะนาวนอก ประธานกองทุน
ท่านรองไพรพนอม มาทอ
ท่านรองประมวย แพ่งโสภา
ท่านเลขาวิไล แคนถา
ท่านรองปลัดรุ่งฤดี หมู่ศิริ
ผอ.กองคลังวารุณี ตระหง่าน
สมาชิกกลุ่มอาชีพ
และคณะกรรมการบริหารเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน
ระดับตำบล ประชุม เพื่อพิจารณากลั่นกรอง ส่งเสริม สนับสนุน ให้กลุ่มอาชีพ กู้ยืมเงินทุนฯ
3 กลุ่ม ดังนี้
1.กลุ่มเลี้ยงไก่ บ้านใหม่สามัคคี ม.1
จำนวนเงิน 60,000 บาท
2.กลุ่มปุ๋ยเพื่อเกษตร บ้านใหม่สามัคคี ม.1
จำนวนเงิน 60,000 บาท
3.กลุ่มปุ๋ย บ้านโสกส้มกบ ม.2
จำนวนเงิน 100,000 บาท
25 พฤศจิกายน 2565

ประชุม คณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อกำหนดแนวทาง มาตรการ ดูแลความปลอดภัยให้บุคลากรครู และ นักเรียน ในสถาน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th
19 ตุลาคม 65
ท่านนายกชาญชัย มะนาวนอก เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อกำหนดแนวทาง มาตรการ ดูแลความปลอดภัยให้บุคลากรครู และ นักเรียน ในสถานศึกษา
????ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย
????นายก อบต. และคณะผู้บริหาร
????กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
????คณะกรรมการสถานศึกษา
????สมาชิกสภา
????ตัวแทนผู้ปกครอง
????ผอ.รพ.สต.บ้านใหม่ และ คณะผู้ติดตาม
19 ตุลาคม 2565

ร่วมในพิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อทองพูล  สีมา,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th
นายชาญชัย มะนาวนอก นายก อบต.บ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่นเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ท่าน ร.ต.อ.ดร.ชลธิช มณีแสง ท่านกำนันสมพร พันธุมาศ ท่านผู้นำชุมชน ท่าน ส.อบต. ร่วมในพิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อทองพูล สีมา ในโอกาสนี้ได้มอบเงินจากกองทุนฌาปนกิจขยะตำบลบ้านใหม่ จำนวน ๑๙,๐๐๐ บาท ให้กับญาติผู้วายชนม์ (ศพลำดับที่ ๑๓๗)
ณ วัดบ้านโสกจานนาดี หมู่ที่ ๔
02 ตุลาคม 2565

ร่วมในพิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่สุบัน  สุโพธิ์,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th
นายชาญชัย มะนาวนอก นายก อบต.บ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่นเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ท่านกำนันสมพร พันธุมาศ ท่านผู้นำชุมชน ท่าน ส.อบต. ร่วมในพิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่สุบัน สุโพธิ์ ในโอกาสนี้ได้มอบเงินจากกองทุนฌาปนกิจขยะตำบลบ้านใหม่ จำนวน ๑๙,๐๐๐ บาท ให้กับญาติผู้วายชนม์ (ศพลำดับที่ ๑๓๖)
ณ วัดประชาสามัคคี บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๑
01 ตุลาคม 2565

ประชุมพิจารณากู้ยืมเงินกองทุน สำหรับบ้านคลองเจริญ  หมู่ที่ 6,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th
ท่านนายกชาญชัย มะนาวนอก ประธานกองทุนคณะกรรมการบริหารเงินทุนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ร่วมประชุมพิจารณากู้ยืมเงินกองทุน สำหรับบ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 6 กลุ่มปุ๋ย #จำนวนเงินกู้ยืม 95,300 บาท
ขอขอบคุณ กรรมการฯทุกท่าน
ท่านสมพร พันธุมาศ กำนันตำบลบ้านใหม่
ท่านวุฒิศกดิ์ ทองจีน ประธานกลุ่มปุ๋ย
ท่านรองนายก ประมวย แพ่งโสภา
และสมาชิกกลุ่มทุกท่าน
23 กันยายน 2565

ประชุมคณะกรรมการ.... บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านใหม่ ครั้งที่ 3/65,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th
วันที่ 23 กันยายน 2565
ประชุมคณะกรรมการ....
บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านใหม่
ครั้งที่ 3/65
เพื่อติดตามและประเมินผล
โครงการที่อนุมัติงบประมาณ ประจำปี 2565
23 กันยายน 2565

แบ่งแนวเขตพื้นที่รับผิดชอบ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th
วันที่ 19 มิถุนาย 2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ได้ตกลงกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดงแบ่งแนวเขตพื้นที่รับผิดชอบใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่นำโดย นายชาญชัย มะนาวนอก พร้อมคณะผู้บริหาร นายประมวย แพ่งโสภา นายไพรพนอม มาทอ รองนายกฯ นายวิไล แคนถา เลขานายกฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ นายสุริยา สีถั่วนอก สมาชิกสภาหมู่ที่ 1 นายสุนทร จันทร์คำ สมาชิกสภาหมู่ที่ 2 นายเกษม พิมเพิ่ม สมาชิกสภาหมู่ที่ 4 นายชิตพล สีมาเมือง รองประธานสภาฯ นายเดือนเพ็ญ หัสนาม สมาชิกสภาหมู่ที่ 7 นายสมัย บาลดี สมาชิกสภาหมู่ที่ 8 พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านหมูที่ 2 นายวิมล สุภาผล นายประมวล สาระจิตร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง นายสุวรรณ เติมภูเขียว กำนันตำบลหนองแดง
20 กันยายน 2565

ร่วมในพิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่เรียง  เติมภูเขียว,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th
นายชาญชัย มะนาวนอก นายก อบต.บ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่นเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ท่านกำนันสมพร พันธุมาศ ท่านผู้นำชุมชน ท่าน ส.อบต. ร่วมในพิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่เรียง เติมภูเขียว ในโอกาสนี้ได้มอบเงินจากกองทุนฌาปนกิจขยะตำบลบ้านใหม่ จำนวน ๑๙,๐๐๐ บาท ให้กับญาติผู้วายชนม์ (ศพลำดับที่ ๑๓๔)
ณ เมรุวัดเบญจวัลย์วราราม บ้านเบญจวัลย์ หมู่ที่ ๙
๑๕ กันยายน ๒๕๖๕
16 กันยายน 2565

เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีฌาปนกิจศพ ณ ณ เมรุวัดประชานิมิตติการาม บ้านโสกส้มกบ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th
นายชาญชัย มะนาวนอก นายก อบต.บ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่นเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ท่านกำนันสมพร พันธุมาศ ท่านผู้นำชุมชน ท่าน ส.อบต. ร่วมในพิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่หลั่น ทวิลา ในโอกาสนี้ได้มอบเงินจากกองทุนฌาปนกิจขยะตำบลบ้านใหม่ จำนวน ๑๙,๐๐๐ บาท ให้กับญาติผู้วายชนม์ (ศพลำดับที่ ๑๓๓)
ณ เมรุวัดประชานิมิตติการาม บ้านโสกส้มกบ
๑๔ กันยายน ๒๕๖๕
15 กันยายน 2565

รับเกียรติบัตร และโล่รางวัล จาก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th
2 กันยายน 65 : 13:00 น. ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
ท่านนายก ชาญชัย มะนาวนอก ท่านรองนายกไพรพนอม มาทอ คณะผู้บริหาร ได้นำคณะ จนท. เป็นตัวแทน ตำบลบ้านใหม่ รับมอบเกียรติบัตร และโล่รางวัล จาก นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น โดยมีท่านชิดชม สกุลไทย ผู้แทนจาก รพ.สีชมพู ,ท่านประสิทธิ์ ทองล้น สาธารณสุขอำเภอสีชมพู ,ท่านสิริลักษณ์ วาริยศ ผอ.รพ.สต.บ้านใหม่ และคณะจนท. ผู้สนับสนุนการดำเนินงาน เข้าร่วมรับรางวัล
02 กันยายน 2565

รับรางวัล ศพด.ต้นแบบฯ ระดับอำเภอ จากท่านผู้ว่า 30 ส.ค.65,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th
ท่านนายกชาญชัย มะนาวนอก ท่านรองฯไพรพนอม มาทอ ท่านกำนันสมพร พันธุมาศ พาคณะเจ้าหน้าที่ ตำบลบ้านใหม่ เป็นตัวแทน รับมอบโล่เกียรติคุณ จากท่าน ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
โดยมีท่าน ปิยะพงษ์ คลังทอง นายอำเภอสีชมพู คอยให้การสนับสนุน
#วันที่ 30 สิงหาคม 65
30 สิงหาคม 2565

รับมอบเกียรติบัตรประกาศเกีึยรติคุณจากท่านนายอำเภอสีชมพู,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th
วันที่ 3 สิงหาคม 2565
ในการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ท่านชาญชัย มะนาวนอก มอบหมายภารกิจให้
ท่านรองฯไพรพนอม มาทอ รองนายก อบต.บ้านใหม่
รับมอบเกียรติบัตรประกาศเกีึยรติคุณจากท่านนายอำเภอสีชมพู
ที่ได้สนับสนุนวาระการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ระดับอำเภอ
"การร่วมปลูกไม้มงคล ต้นหว้าสีชมพู"
04 สิงหาคม 2565

รับมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร ชนะเลิศระดับจังหวัด ศพด.4D,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th
ท่านนายกชาญชัย มะนาวนอก มอบหมาย ท่านรองฯไพรพนอม มาทอ เป็นผู้แทนรับมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร ชนะเลิศระดับจังหวัด ศพด.4D & Covid Free Setting และ ผ่านเข้ารอบระดับเขต จากท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7
27 กรกฎาคม 2565

ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๑๐,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,banmaikhonkaen.go.th
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕
นายชาญชัย มะนาวนอก นายก อบต.บ้านใหม่
พร้อมคณะผู้บริหารร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ณ อ่างเก็บน้ำสาธารณะประโยชน์ บ้านเขาสัพยา ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
22 กรกฎาคม 2565

1 2 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (17 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/03/2564
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
24
เดือนนี้
24
เดือนที่แล้ว
814
ปีนี้
3,815
ปีที่แล้ว
4,022
ทั้งหมด
8,369
ไอพี ของคุณ
3.227.251.94
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 1 24 24 814 3,815 4,022 8,369 3.227.251.94