ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์/โทรสาร (แฟกซ์).  043-009722 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook


ลำดับรายการวันที่
1ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๖๖2 ก.พ. 2566
2ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงาน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่10 ม.ค. 2566
3ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับทีี่ 7 พ.ศ. 25653 ก.พ. 2565
4ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2545 (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 256411 ม.ค. 2565
5ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2545 (แก้ไขเพิ่มเติม)16 ธ.ค. 2564
6ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะต่อการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ10 พ.ย. 2564
7ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของอ งค์การบริหารสว่นตำบล9 พ.ย. 2564
8ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 256412 ต.ค. 2564
9มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน30 มี.ค. 2564
10การสอบคัดเลือกและคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร30 มี.ค. 2564
11ประกาศ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนด เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นป็นกรณีพิศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 255830 มี.ค. 2564
12ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น30 มี.ค. 2564
13หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร (027.4.4 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล)30 มี.ค. 2564

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/03/2564
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
17
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
1,207
ปีนี้
10,435
ปีที่แล้ว
4,022
ทั้งหมด
14,989
ไอพี ของคุณ
18.205.26.39
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 8 17 0 1,207 10,435 4,022 14,989 18.205.26.39