ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์/โทรสาร (แฟกซ์).  043-009722 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook


E-service


-:- แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการดำเนินการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 
-:- การประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ 
-:- ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนระดับประฐมวัยเข้าเรัยน 
-:- สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศการจัดซื้อที่ดิน โครงการจัดหาที่ดินเอกชนเพื่อนำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
-:- ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565 
-:- การขอรับเงินช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ 
-:- ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ 
-:- ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศและประชาสัมพันธ์การรับสมัครสามชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ 
-:- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรับลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 
-:- การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองสวฃ่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) ในระลอกเมษายน 2564 
กิจกรรมจิตอาสา วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
ประชุมสัญจรท้องถิ่น...
ประชุมเพื่อปรึกษาในเรื่องการจัดกิจกรรมบุญประเพณี และกิจกรรมต่างๆภายในตำบลบ้านใหม่
.......บ้านใหม่ไม่ทิ้งกัน.....
กองทุนธนาคารขยะรีไซเคิล...ประจำเดือนมกราคม 2565
รวมพลังสู้โควิด...
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- จ้างเหมาบริการซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน ผค.๖๕๗๐ 
-:- จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน เจริญสุข หมู่ที่ 8 สายบ้านนายทองม้วน ชนิด - บ้านนายนา น้อยอามาตย์ 
-:- ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ 
-:- จ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีอุบล หมู่ที่ 5 สายบ้านนายแสวง มีมา  
-:- ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ 
-:- จ้างจ้างเหมาต่อสัญญาเช่าพื้นที่เว็ปไซค์ อบต.บ้านใหม่ 
-:- ซื้อจัดซื้อธงตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จำนวน 2 รายการ 
-:- ซื้อจัดซื้อวัสดุเพื่อจัดทำศูนย์กักตัวสำหรับผู้กักตัวกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด -19 
-:- ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ ตามโครงการเฝ้าระวังการป้องกันการแพร่รบาดของโรคไวรัวโคโรนา 2019 (COVID -19 ) 
ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและคัดกรองโรคโควิด 19
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ประจำปี
ระบบงานต่างๆจองคิวออนไลน์ร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตสำรวจความพึงพอใจสถิติอุบัติเหตุลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นปปชกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมบัญชีกลางกรมสรรพากรจังหวัดขอนแก่นระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอาเซียนE-Learningศาลปกครอง


แผนที่สำนักงาน

ปฎิทินกิจกรรม

แบบสอบถาม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/03/2564
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
3
เดือนนี้
13
เดือนที่แล้ว
212
ปีนี้
751
ปีที่แล้ว
532
ทั้งหมด
1,283
ไอพี ของคุณ
44.192.114.32
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 6 3 13 212 751 532 1,283 44.192.114.32